Керівникам підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області та особам, які були звільнені з посад керівників об’єктів спільної власності територіальних громад у 2016 році

Повідомляємо, що згідно з положеннями підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі –Закон) посадові особи юридичних осіб публічного права (далі – посадові особи) є суб’єктами на яких поширюється дія цього Закону.

До посадових осіб юридичних осіб публічного права належать особи, які обіймають на комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом місцевого самоврядування, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Адміністративно-господарські функції (обов’язки) – це обов’язки з управління або розпорядження комунальним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо). Організаційно-розпорядчі функції (обов’язки) – це обов’язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях.

Відповідно до статті 45 Закону посадові особи зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі –декларація) за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі –НАЗК), шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК.

Положення частини 2 статті 45 Закону також зобов’язують:

1) посадових осіб, які припиняють діяльність, подавати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями;

2) посадових осіб, які припинили діяльність, подавати декларацію наступного року після припинення діяльності, за минулий рік.

Статтею 52 Закону визначені додаткові заходи здійснення фінансового контролю, що покладають на посадових осіб обов’язок у десятиденний строк письмово повідомляти НАЗК, у встановленому ним порядку, про:

1) відкриття посадовою особою або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента;

2) суттєвої зміни у майновому стані посадової особи, а саме отримання нею доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Відповідно до частини 5 статті 45 Закону дія вищезазначених норм не поширюється на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей -інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня), освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників), культури, мистецтв, відновлення та збереження національної пам’яті, фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.

З нормативно правовими актами щодо фінансового контролю можна ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної ради в рубриці «Запобігання корупції» та/або на офіційному веб-сайті НАЗК.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 49 Закону керівникам об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, на яких поширюється дія Закону, необхідно забезпечити виконання вказаних вимог чинного законодавства та до 7 квітня 2017 року надати до обласної ради (каб.241) роздрукований примірник декларації, поданої Вами до НАЗК, завіреної власним підписом.

Також, наголошуємо на необхідності чіткого дотримання розділу V «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Закону», а саме:

– вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

– повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього обласну раду, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

– вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.